RODO

Obowiązek Informacyjny

Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Kwidzynie informuje, iż:

1. Administratorem Danych Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Kwidzynie, ul. Kasprowicza 20F, 82-500 Kwidzyn;
2. Dyrektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@przedszkole-nr2.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;
4. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym oraz firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Kwidzynie;
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Kwidzynie;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.