Koncepcja pracy przedszkola

Diagnoza

Opracowanie koncepcji pracy Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Kwidzynie poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola – zarówno kadrowe, jaki i bazowe – oraz statut placówki. Koncepcję opracowano na lata 2015–2020

Mocne strony przedszkola:

 • duży, przestronny, wolnostojący budynek,
 • duży ogródek, dobrze wyposażony, sprzyjający aktywności ruchowej dzieci,
 • dobra lokalizacja placówki, z dala od gwarnych ulic, w otoczeniu zieleni,
 • kolorowe i estetyczne sale dydaktyczne oraz inne pomieszczenia w przedszkolu,
 • dobrze wykształceni nauczyciele,
 • realizacja autorskich programów edukacyjnych,
 • dobra znajomość środowiska rodzinnego,
 • atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci i środowiska rodzinnego,
 • stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci,
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Ogólne cele koncepcji przedszkola:

 • przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
 • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
 • przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,
 • rodzice są partnerami przedszkola,
 • przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,
 • przedszkole realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe.

Misja przedszkola

Misją przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego indywidualnego, twórczego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwe na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę.

Kierunki realizacji koncepcji pracy:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków edukacyjnych.
 2. Realizacja koncepcji „Wychowania do wartości”.
 3. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej.
 4. Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu, budzenie patriotyzmu.
 5. Promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

Sylwetka absolwenta przedszkola

Dziecko kończące przedszkole:

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.

Dziecko:

 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • jest kulturalne – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Promocja przedszkola

Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym. Od tego, jak placówka jest postrzegana, zależy liczba chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Dlatego przedszkole jest promowane poprzez prowadzenie strony internetowej i redagowanie miesięcznika (biuletynu) prezentującego wiadomości z przedszkola.

Ponadto działania promocyjne obejmują:

 • organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
 • regularne występy w teatrze miejskim,
 • udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich,
 • dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej,
 • realizację innowacji pedagogicznych,
 • opracowanie autorskich programów edukacyjnych,
 • strona internetowe przedszkola
 • broszury informacyjno – reklamowe.

Preferowane metody pracy przedszkola

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • czynnościowe nauczanie matematyki,
 • metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • zabawy badawcze i doświadczenia,
 • pedagogikę zabawy KLANZA,
 • metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.

Systemy motywacji dzieci

W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.

Nagrody:

 • Pochwala indywidualna
 • Pochwala wobec grupy
 • Pochwala przed rodzicami
 • Dostęp do atrakcyjnej zabawki
 • Dyplom uznania
 • Drobne nagrody rzeczowe
 • Przewodzenie w zabawie

Nagradzamy za:

 • Stosowanie ustalonych zasad i umów
 • Wysiłek włożony w wykonana prace
 • Wywiązanie się z podjętych obowiązków
 • Bezinteresowna pomoc innych
 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

Konsekwencje złego zachowania:

 • Upomnienie słowne indywidualne
 • Upomnienie słowne wobec grupy
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 • Odsunięcie od zabawy
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • Rozmowa z dyrektorem

Konsekwencje stosujemy za:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • Zachowania agresywne
 • Niszczenie wytworów pracy innych
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym Preferowane formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi lub/i edukacyjnymi ich dzieci.

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • dni otwarte przedszkola,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • uroczystości, konkursy: ,,Bal borowika’’, pasowanie na przedszkolaka, ,,Dzień postaci bajkowych’’, ,,Wróżby, wosku lanie – andrzejkowe świętowanie’’, ,,Światowy dzień pluszowego misia’’, ,,Noc mikołajkowa’’ – dzieci z grupy 5 latków nocują w przedszkolu w oczekiwaniu na Mikołaja, ,,Mikołajki’’, ,,Jasełka’’, ,,Wigilia’’, ,,Dzień Babci i Dziadka’’, ,,Bal karnawałowy’’, ,,Topienie Marzanny’’, ,,Wielkanocny zajączek’’, ,,Regionalny Festiwal Piosenki dla Dzieci’’, ,,Dzień Mamy i Taty’’, ,,Dzień Dziecka’’, ,,Festyn rodzinny’’, ,,Żegnamy przedszkole’’ 

Kierunki planowanych zmian:

 1. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 3. Realizacja nowatorstwa pedagogicznego.
 4. Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad.
 5. Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej.
 6. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 7. Doskonalenie funkcjonowania zespołu w pracy przedszkola.
 8. Promocja przedszkola i sprawny system obiegu informacji.