Kącik psychologa

W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkola oraz współpracę z wychowawcami i rodzicami.


Opieka psychologiczna obejmuje:

 • adaptację dzieci do przedszkola i wsparcie rodzica w tym zakresie
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu rozwoju dzieci
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia
 • ocenę funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi
 • prowadzenie działań diagnostycznych
 • konstruowanie opinii psychologicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka
 • konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci
 • współpracę z wychowawcami w celu zminimalizowania skutków zakłóceń lub/i zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci
 • współpracę z wychowawcami w celu zmniejszenia intensywności zaburzeń zachowania
 • inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej i psychologicznej w zależności od rozpoznawanych potrzeb
 • wspieranie wychowawców i rodziców w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem
 • prowadzenie wystąpień tematycznych w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów wychowawczych/rozwojowych
 • współpracę z rodzicami – prowadzenie konsultacji indywidualnych, prowadzenie doradztwa
 • wspieranie rozwoju dzieci

Formy pracy:

 • obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności, podczas zajęć prowadzonych przez wychowawczynie oraz czynne uczestnictwo w zajęciach
 • obserwacja podczas zajęć indywidualnych
 • zajęcia indywidualne, gdy jest potrzeba przeprowadzenia diagnozy i dostarczenia wsparcia
 • zajęcia indywidualne ogólnorozwojowe o charakterze terapeutycznym
 • zajęcia grupowe
 • poradnictwo i konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów
 • poradnictwo i konsultacje dla wychowawców
 • zajęcia psychoedukacjyjne dla rodziców w postaci wystąpień tematycznych
 • prezentacje artykułów, literatury, materiałów pomocnych w odpowiednim postępowaniu z dzieckiem
 • zajęcia z elementami socjoterapii-radzenia sobie z emocjami

Przykładowe metody pracy:

 • Metody aktywizujące
 • Techniki relaksacyjne
 • Bajkoterapia
 • Terapia przez zabawę itp.

Wsparcie dla rodziców:

 • konsultacje – w ramach których omawiamy zachowanie dziecka w przedszkolu, wyniki obserwacji i badań psychologicznych lub rozwiązujemy problemy wychowawcze. Oferujemy pomoc w poszukiwaniu ewentualnych specjalistycznych placówek o charakterze pomocowym.
 • spotkania w trybie natychmiastowym, gdy sytuacja tego wymaga
 • spotkania grupowe podczas zebrań rodziców lub pogadanek


Pomoc psychologiczna może wynikać z inicjatywy:

 • Dyrekcji przedszkola
 • Nauczycieli
 • Logopedy
 • Rodziców
 • Psychologa

Kiedy trzeba, a kiedy można zgłosić się do psychologa:
Rodzic powinien zgłosić się do psychologa nie tylko wtedy, gdy problem jest już bardzo złożony, ale w momencie zaobserwowania w funkcjonowaniu dziecka pierwszych niepokojących symptomów przejawiających się w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej czy komunikacji językowej. Nie powinno się czekać na to, że sytuacja się naprawi albo coś minie. Warto działać szybko i zdecydowanie. Nawet najtrudniejszy problem nie ma wtedy możliwości utrwalenia się w czasie!


Ważne!
Zajęcia indywidualne lub grupowe ( będące wynikiem wcześniejszej obserwacji w grupie przedszkolnej) odbywają się tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie rodzica. Bez niej dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach ze specjalistą.

Dyżury psychologa w Niepublicznym Przedszkolu nr 2
Każdy Poniedziałek w miesiącu od godziny 9.00 do 11.30

ZAWSZE MOŻESZ POPROSIĆ I UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ
Zapraszam

Psycholog dziecięcy
Małgorzata Piasek