6 latki | Tygryski

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”

 

Tygryski to najstarsza grupa przedszkolaków. Naszym nauczycielem jest pani mgr Natalia Kuca, a pomaga jej pani Wiesława Galicka.
Uczymy się w grupie przestrzegania zasad zgodnego współżycia i współpracy.
W codziennej komunikacji zwracamy uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych. Nieobce są na słowa: proszę, dziękuję, przepraszam.
Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrym a złym zachowaniem.

W ciągu dnia mamy czas na naukę, zabawę, wyjście do ogrodu przedszkolnego oraz na spacer. W codziennych sytuacjach zachęcamy dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb oraz emocji. Staramy się budować poprawne wypowiedzi słowne. Poznajemy literaturę dziecięcą. Wyodrębniamy zdania, słowa w zdaniu, dzielimy słowa na sylaby, głoskujemy. Wszystkie te działania prowadzą do nabycia umiejętności czytania. Nabywamy umiejętności matematyczne poprzez dodawanie i odejmowanie na konkretach. Zapoznajemy się z zapisem graficznym liter i cyfr. Sprawność manualną kształtujemy poprzez zajęcia grafomotoryczne, prace plastyczne jak i konstrukcyjne.

Starszaki wykonują bardzo starannie i estetycznie wszelkie prace plastyczne, chętnie angażują się w  występy publiczne i demonstrują swoje umiejętności aktorskie szerszej widowni.

Jesteśmy zgodną jak i towarzyską  grupą przedszkolną.


Ogłoszenia

 

W tym miesiącu zamierzamy

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń 2020r.

Treści programowe:

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

·   poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola

·   odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.

Mali artyści

Przejawy ekspresji

·   uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

·   ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

·   rozwiązywanie zagadek, rebusów.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

·   wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

·   opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

·   tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku

·   różnicowanie samogłosek i spółgłosek

·   wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

·   czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

·   rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż

·   czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

·   rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

·   odróżnianie druku od pisma

·   wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

·   budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

·   posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania)

·   wykorzystanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

Liczenie

·   posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

·   kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

·   dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

·   próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych

·   określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

·   uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych


Co się działo...?