5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2018/2019 grupą tą opiekują się mgr Natalia Pudlis. 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Grudzień, tydzień 1

 • Jak wyglądał świat przed milionami lat
 • wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat
 • porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności
 • rozwijanie mowy
 • wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni
 • poznawanie historii węgla
 • pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • utrwalanie wiedzy na temat kopalni
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, <, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni
 • kultywowanie polskich tradycji
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Grudzień, tydzień 2

 • obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poszerzenie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy
 • rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
 • utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • określanie pogody; nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu
 • wyrabianie poczucia rytmu
 • wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał
 • poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich
 • ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
 • nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych
 • przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli)
 • rozwijanie umiejętności manualnych

Grudzień, tydzień 3

 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznawanie kolejnych tradycji bożonarodzeniowych
 • rozwijanie umiejętności dekodowania
 • wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń
 • zapoznanie się z kolejną tradycją związaną ze świętami Bożego Narodzenia – przygotowywania uroczystej kolacji – wigilii
 • poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych
 • reagowanie na zmiany dynamiczne
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta
 • rozwijanie wrażliwości zmysłów
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi
 • poznawanie nazw dni tygodnia
 • dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi
 • rozwijanie sprawności manualnej

Grudzień, tydzień 4

 • określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o prezentach
 • wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania
 • budowanie wiedzy na temat właściwości papieru
 • zwrócenie uwagi na wartość emocjonalną wykonanych samodzielnie prezentów
 • rozbudzanie zainteresowań dawnymi tradycjami
 • tworzenie kolekcji z materiałów przydatnych do realizacji projektu
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • zwracanie uwagi na różnorodność przedmiotów nadających się na prezenty
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • określanie, komu można wręczyć jaki prezent i z jakiej okazji
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych
 • zapoznanie z różnymi sposobami pakowania prezentów
 • wzbogacanie wiedzy na temat różnych sposobów dostarczania prezentów
 • rozwijanie umiejętności: rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów i dokonywania pomiarów
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego pakowania prezentu
 • prezentowanie zdobytych podczas realizacji projektu wiadomości, umiejętności oraz własnych wytworów
 • nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum
 • rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi

 

 

 


Co się działo...?