5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2018/2019 grupą tą opiekują się mgr Natalia Pudlis. 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Kwiecień, tydzień 1

Wiosenne powroty

– zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

– zapoznanie z właściwościami jajka

– rozwijanie słuchu fonematycznego

– wzbogacanie wiadomości na temat ptaków

– rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

– rozwijanie umiejętności czytania

– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków

– rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska

– uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej

– pamięciowe opanowanie zwrotki i refrenu piosenki

– ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały

– rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 6, w zakresie 10

– porównywanie liczebności zbiorów

– usprawnianie aparatu artykulacyjnego

– wzbogacanie wiadomości na temat ptaków

– utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu

– rozwijanie wrażliwości dotykowej

– rozwijanie sprawności manualnej

– poznawanie sposobu wykonania pracy plastycznej za pomocą wyszywania na papierze

 

Kwiecień, tydzień 2

Wielkanoc

– utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

– poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych

– wzbogacanie doświadczeń plastycznych

– rozwijanie słuchu fonematycznego

– poznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter

– wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych

– rozwijanie mowy

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

– kształtowanie poczucia rytmu

– wyrabianie reakcji na określone sygnały

– wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych

– rozwijanie sprawności rachunkowych

– utrwalanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych

– porównywanie długości i wysokości przedmiotów

– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Kwiecień, tydzień 3

Wiosna na wsi

– wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym

– rozwijanie mowy

– wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi

– usprawnianie aparatu artykulacyjnego

– rozwijanie umiejętności czytania

– utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas oglądania przedstawienia

– utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych)

– rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów

– rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników

– ćwiczenie słuchu muzycznego

– pamięciowe opanowanie piosenki

– zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

– rozwijanie wrażliwości dotykowej

– usprawnianie narządów mowy

– utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym

– rozwiązywanie prostych zadań matematycznych

– rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych

 

Kwiecień, tydzień 4

– kształtowanie świadomości ekologicznej

– rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

– ćwiczenie pamięci, prezentowanie wyuczonego wiersza

– poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania

– wzbogacanie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu rozwojowego żaby

– rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego

– stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni

– rozwijanie umiejętności łączenia prostych ruchów tanecznych ze śpiewem

– rozwijanie reakcji na zmiany muzyki

– poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska

– wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska

– poznawanie informacji na temat przejawów działalności ekologicznej człowieka

– rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las

– poznawanie znaczenia nowych słów: ekolog, recykling

– kształtowanie nawyków proekologicznych

– rozwijanie sprawności rachunkowych

– rozwijanie umiejętności manualnych i wyobraźni

 


Co się działo...?