5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2018/2019 grupą tą opiekują się mgr Natalia Pudlis. 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Luty tydzień 1

W świecie sztuki – teatr

 – dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich

– aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych

– rozwijanie sprawności manualnej

– wzbogacanie wiedzy na temat teatru

– utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego

– odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni według ustalonego scenariusza

– posługiwanie się umownymi znakami – przygotowanie do programowania

– wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania różnic między dwoma obrazkami

– utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8

– rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały

– utrwalanie umiejętności poruszania się w metrum trójdzielnym

– rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy

– odczytywanie informacji przekazanych w formie uproszczonych rysunków

– rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Luty tydzień 2

W świecie sztuki – muzyka

 – poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta

– poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki

– muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej

– rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie poczucia sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwania radości z wykonanej pracy

– zdobywanie wiadomości na temat filharmonii

– poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie

– wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina

– zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych

– wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej

– rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze

– reagowanie na zmiany metrum

– zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolinii

– poznawanie budowy instrumentów strunowych szarpanych na przykładzie gitary oraz sposobu gry na gitarze

 

Luty tydzień 3

Ziemia – planeta ludzi

– poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego

– nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

– rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

– utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym

– rozwijanie mowy

– poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji

– rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego

– rozpoznawanie poznanych wcześniej piosenek na podstawie melodii prezentowanej przez nauczyciela

– wykonywanie układu ruchowego do piosenki

– przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika

– rozwijanie mowy

– utrwalanie poznanych znaków matematycznych: +, =, oraz liczb od 1 do 9; przeliczanie w zakresie 9

– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej

– rozwijanie mowy

– wzbogacanie wiadomości na temat gwiazd, poznawanie nazw wybranych gwiazdozbiorów

– rozwijanie sprawności manualnej

 

Luty tydzień 4

Elementy matematyki

– określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o pieniądzach

– wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy

– zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania

– wzbogacenie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania

– porównywanie sposobu wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie

– wzbogacanie słownictwa

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozumienie potrzeby oszczędzania, poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– zapoznanie z instytucją użyteczności publicznej (bankiem)

– zrozumienie potrzeby oszczędzania, planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pieniędzy

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu literackiego

– nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu (sklepy)

– rozwijanie umiejętności liczenia pieniędzy i posługiwania się nimi w sytuacjach wymiany: kupno – sprzedaż

– prezentowanie, zdobytych podczas realizacji projektu, wiadomości na temat pieniędzy

– nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum

– rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi

– utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie

– utrwalanie umiejętności tworzenia rytmów       – odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9

 


Co się działo...?