5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2018/2019 grupą tą opiekują się mgr Natalia Pudlis. 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Maj, tydzień 1.

Moja miejscowość, mój region

-rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu); przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych

-zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski; rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej

-poznawanie zalet życia w małych miejscowościach i w dużych miejscowościach; nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu; rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy

-wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych podczas śpiewu; utrwalanie brzmienia i sposobu wydobywania dźwięków z instrumentów

-poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania; dostrzeganie korzyści dla mieszkańców z ich wykonywania; rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości; wyjaśnianie pojęć: adresat, nadawca; poznawanie znaczenia słowa petycja; rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania

-kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej

Maj, tydzień 2.

Moja ojczyzna

-utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc

-poznawanie tradycji związanych z obchodem świąt państwowych; stosowanie różnych technik plastycznych

-wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy; poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie sprawności rachunkowych; utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń; poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta

-wykonywanie układu ruchowego do piosenki; wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał

-poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską; stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie; zapoznanie z pojęciem Unia Europejska

-rozwijanie sprawności ruchowej

-zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej

-utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych; poznawanie nowej techniki plastycznej – malowanie na podkładzie z kaszy jęczmiennej

Maj, tydzień 3.

Łąka w maju

-wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną; rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki; poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego

-rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące; poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie; utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki; utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt; rozwijanie mowy

-opanowanie melodii i tekstu piosenki Karuzela na łące; rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej

-rozwijanie sprawności rachunkowych; utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń; rozwijanie orientacji przestrzennej; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

-rozwijanie sprawności ruchowej

-wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny; utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych; zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

-rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych

Maj, tydzień 4.

Święto rodziców

-uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt; ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza; rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych

-rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku

-zapoznanie z rolą matki w rodzinie; rozwijanie mowy; rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej

-rozwijanie sprawności ruchowej

-wyjaśnianie roli ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca; wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci; zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych; rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej

-wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wokalnych

-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami; rozwijanie mowy; uświadamianie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami; określanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych

-rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej

 


Co się działo...?