5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2018/2019 grupą tą opiekują się mgr Natalia Pudlis. 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

 

Październik, tydzień 1. Idzie jesień… przez ogród i sad

 • wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt; rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej; rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń
 • reagowanie na ustalone sygnały; tworzenie prostych melodii
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów; rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
 • kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Październik, tydzień 2. Idzie jesień… do zwierząt

 • wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań; uściślenie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią; przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli)
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy); rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności odtwarzania w skupieniu prostych przebiegów rytmicznych; rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów ; kształtowanie zdolności uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków dotyczącch zaobserwowanych zjawisk
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

Październik, tydzień 3. Co z czego otrzymujemy

 • rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
 • rozwijanie wrażliwości fonemowej
 • poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa; dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
 • ćwiczenia dykcji podczas śpiewu; reagowanie na ustalone sygnały
 • poznawanie zastosowania węgla i wełny; poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny; pobudzanie zmysłów
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem; utrwalanie nazw liczebników porządkowych
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

Październik, tydzień 4. Idzie jesień… z deszczem

 

 • utrwalanie artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej; -rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości;
 • wdrażanie do samodzielnego działania, badanie rzeczywistości, wnioskowanie
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów;
 • rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozumienie pojęcia stałości liczby
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
 • rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków, prognozy pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Kolorowa jesień już chodzi po lesie
Kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr
Wietrzyk gwiżdże cza cze w jesiennym bukiecie
A dzieci śpiewają cza – cza – cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze wietrzyk gra
Liście tańczą cza czę
więc tańczę i ja. …

Już jesienna pora, już skaczą żołędzie
Jarzębina sznur dziś czerwony ma
Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie
Jesienią śpiewamy cza cza cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze deszczyk gra
Liście tańczą cza cze
więc tańczę i ja. …


Co się działo...?