5-6 latki | Tygryski

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”

 

Tygryski to najstarsza grupa przedszkolaków. Naszym nauczycielem jest pani mgr Renata Heron, a pomaga jej pani Anna Kozłowska.
Uczymy się w grupie przestrzegania zasad zgodnego współżycia i współpracy.
W codziennej komunikacji zwracamy uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych. Nieobce są na słowa: proszę, dziękuję, przepraszam.
Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrym a złym zachowaniem.

W ciągu dnia mamy czas na naukę, zabawę, wyjście do ogrodu przedszkolnego oraz na spacer. W codziennych sytuacjach zachęcamy dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb oraz emocji. Staramy się budować poprawne wypowiedzi słowne. Poznajemy literaturę dziecięcą. Wyodrębniamy zdania, słowa w zdaniu, dzielimy słowa na sylaby, głoskujemy. Wszystkie te działania prowadzą do nabycia umiejętności czytania. Nabywamy umiejętności matematyczne poprzez dodawanie i odejmowanie na konkretach. Zapoznajemy się z zapisem graficznym liter i cyfr. Sprawność manualną kształtujemy poprzez zajęcia grafomotoryczne, prace plastyczne jak i konstrukcyjne.

Starszaki wykonują bardzo starannie i estetycznie wszelkie prace plastyczne, chętnie angażują się w  występy publiczne i demonstrują swoje umiejętności aktorskie szerszej widowni.

Jesteśmy zgodną jak i towarzyską  grupą przedszkolną.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ DLA DZIECI 6 LETNICH

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku.
 • Zrozumienie i utrwalenie stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
 • Wzbogacenie słownika czynnego nazwami zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu sportowego.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • Wyjaśnienie i utrwalenie pojęć: kocia muzyka, zachowanie fair play.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia rym. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z określaniem stosunków czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami typu: starszy, młodszy, starość, młodość.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się określeniami: największy, najmniejszy.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem.
 • Utrwalenie pojęcia liczby sześć w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
 • Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby sześć – cyfrą 6.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek j, k oraz wyrazami podstawowymi jama, kot.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych oraz liter.
 • Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów, zdań w obrębie poznanych liter oraz globalnego czytania wyrazów związanych z tematyką zajęć.
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego, higienicznego i estetycznego przygotowania posiłku.
 • Wdrażanie do radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi rywalizacji i przegranej.
 • Rozbudzenie zainteresowania historią rodziny.
 • Utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny oraz określeń odnoszących się do stopnia pokrewieństwa.
 • Rozbudzenie zainteresowania dziełami sztuki przedstawiającymi zimowe pejzaże.
 • Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 • Wdrażanie do starannego wykonywania ćwiczeń stymulujących rozwój, aktywizujących układ nerwowy i uwalniających od stresu.
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.

PIOSENKA DO NAUKI

Wyczaruję dla babuni suknię z kropli rosy
Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy.

Babciu, droga babciu, to wszystko dla ciebie
babciu, droga babciu bardzo kocham ciebie.

Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę,
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.

Dziadku, drogi dziadku, to wszystko dla ciebie
dziadku, drogi dziadku bardzo kocham ciebie.

 

WIERSZ  DO NAUKI

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal wystrojeni jak na bal.


Co się działo...?