5 latki | Pszczółki

PSZCZÓŁKI to grupa 5-latków. W roku szkolnym 2017/2018 grupą tą opiekują się mgr Beata Kawska, a pomaga nam Pani Ewa Janik- Nazorek. . 5 latki charakteryzują się dużą ciekawością świata. Staramy się w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, tę ciekawość zaspokoić.  Rozwój umysłowy dzieci wspomagamy dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów, wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 5-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Jeżyk, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody.


Ogłoszenia


W tym miesiącu zamierzamy

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych przez stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi dzieci.
 • Budowanie świadomości językowej w trakcie zabaw językowych, dobierania przeciwieństw, tworzenia zdrobnień.
 • Kształtowanie umiejętności układania wydarzeń w porządku chronologicznym.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wymyślania dalszej części wiersza, kończenia zdań według własnego pomysłu itp.
 • Poszerzanie słownika czynnego o nazwy sportów zimowych.
 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski j – literami j, J.
 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski k – literami k, K.
 • Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz przeliczania wyrazów w zdaniu.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez codzienny kontakt z literaturą dziecięcą.
 • Rozwijanie pamięci słownej przez naukę na pamięć i rytmiczne powtarzanie tradycyjnych rymowanek oraz rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Zapobieganie wadom wymowy podczas zabaw ruchowych z elementami ćwiczeń ortofonicznych, zabaw artykulacyjnych, gimnastyki buzi i języka, ćwiczeń oddechowych.
 • Budowanie u dzieci znajomości zasad fair play.
 • Porównywanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarów, zegarków i omawianie ich zastosowania.
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia i dopasowywanie ich do obrazków.
 • Budowanie wiedzy o porach roku – zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze.
 • Budowanie wiedzy o Szwajcarii oraz zapoznanie z charakterystycznymi elementami kultury i sztuki tego kraju.
 • Kształtowanie ciekawości i zainteresowania przeszłością.
 • Zapoznanie z przedmiotami z młodości dziadków i babć, wyszukiwanie ich zastosowania.
 • Omówienie wyglądu i zwyczajów kotów.
 • Uświadomienie konieczności ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi.
 • Utrwalenie sposobów dbania o bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych.
 • Budowanie postawy życzliwości oraz pomocy kolegom i koleżankom w grupie.
 • Rozwijanie współpracy między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym – przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w przedszkolu.
 • Ćwiczenie motoryki małej – rysowanie po śladzie, zabawy paluszkowe.
 • Wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem nietypowych materiałów: rolek po papierze toaletowym, CD, masy porcelanowej.
 • Wykorzystanie techniki kolażu podczas prac plastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie odczytywania kodu, klasyfikowania, układania elementów zgodnie z podanym rytmem.
 • Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości: stopa za stopą, klockiem, sznurkiem.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6.
 • Utrwalenie aspektów kardynalnego i porządkowego liczby 6.
 • Utrwalenie pojęć para, najdłuższy, najkrótszy.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 • Ćwiczenie logicznego myślenia i łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Uwrażliwianie na wartości estetyczne muzyki, słuchanie nagrań muzyki relaksacyjnej.
 • Wdrażanie do tworzenia improwizacji tanecznych przy muzyce i tańca z rekwizytem.
 • Rozwijanie umiejętności reagowania na pauzę w muzyce oraz na zmianę tempa muzycznego utworu.
 • Przypomnienie zasad higienicznego i bezpiecznego przygotowania posiłku.


Co się działo...?